Category Archives: Kỹ thuật

Phân tích mô bệnh học bệnh phân trắng

Bệnh phân trắng, benh phan trang, benh phan trang tren tom, bệnh phân trắng trên tôm, bệnh phân trắng ở tôm, benh phan trang o tom

Mật độ Vibrio spp càng cao lại càng làm trầm trọng thêm mức độ nhiễm bệnh phân trắng cho tôm thẻ. Khi các chuỗi phân trắng xuất hiện trong ao, đó là dấu hiệu chính của Hội chứng phân trắng (WFS). Hội chứng này đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho những trại […]